Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.
Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.


Ústava České republiky, čl. 80

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu (více...)

 

budova4 white

 

Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným orgánem soustavy státního zastupitelství. V jeho čele stojí nejvyšší státní zástupce, kterého zastupují tři náměstci. Nejvyšší státní zastupitelství sídlí v Brně.

 

Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech. Vydává výkladová stanoviska, která řeší konkrétní aplikační problémy, s nimiž se státní zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní. Rovněž je činné při vydávání pokynů obecné povahy, které slouží ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství či zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby. Neopomenutelná role je Nejvyššímu státnímu zastupitelství svěřena i v oblasti zajišťování mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

 

Nejvyšší státní zastupitelství dále vytváří zázemí pro výkon specifických oprávnění nejvyššího státního zástupce, mezi která patří například nařízení kontroly skončené trestní věci, zrušení nezákonných usnesení o zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci, podání dovolání k Nejvyššímu soudu ve věcech trestních či podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.   

 

 
© 2012 by Háka Software