Elektronická podatelna PDF Tisk Email

 

 

Elektronická adresa elektronické podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, přijímá rovněž datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb).

 

 

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích, které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu:

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4

660 55 Brno

 

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení elektronicky podepsané datové zprávy na elektronickou podatelnu se odesilateli potvrzuje zasláním datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance podatelny.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:

 

Vaše podání ve věci "………." s evidenčním číslem ………. a s běžným číslem ………. bylo doručeno dne ……….

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: ……….

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Nejvyšší státní zastupitelství


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

 

  

Technické parametry datových zpráv a technických nosičů

Velikost datových zpráv je omezena na max. 20 MB.

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu:

*.xlsx, *.xls, *.docx, *.doc, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.jpg, *.fo, *.zfo, *.zip, *.rar

Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

- CD, příp. DVD médium,

- USB flash disk.

 

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu

V případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit, nebude taková datová zpráva zpracovávána.

Není-li přijaté podání zcela nebo zčásti čitelné, informuje o tom zaměstnanec v elektronické podatelně odesilatele a současně jej vyzve k doplnění podání.

 

 

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

lze podávat:

- e-mailem na adresu elektronické podatelny

- písemně na poštovní adresu Nejvyššího státního zastupitelství

- telefonicky na čísle 542 512 111

 

 

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

- Milada Hubáčková – pracovnice podatelny

- Hana Maloňová – pracovnice podatelny

- Šárka Paulíčková – pracovnice podatelny

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství se podání posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit též prostředky elektronické pošty. Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se ten, kdo je učinil, po Nejvyšším státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených náležitostí a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě tím, kdo podání učinil, doplněno, Nejvyšší státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání bez opatření založí. Shora uvedené se netýká podání činěných státnímu zastupitelství podle zvláštního právního předpisu, např. trestního řádu.

Ve smyslu výše citovaného ustanovení § 16a zákona o státním zastupitelství lze u Nejvyššího státního zastupitelství činit následující druhy podání:

 

- podnět k podání žaloby podle § 66 odst. 2 soudního řádu správního

- podnět k výkonu dohledu nad činností Vrchního státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (§ 12c až § 12f zákona o státním zastupitelství, § 1 a § 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb.)

- podnět k podání návrhu podle § 42 zákona o státním zastupitelství

 

Z každého podání přitom podle platné právní úpravy musí být zřejmé, kdo je podává, tedy identifikace podatele, a to u fyzické osoby alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště, přičemž takové podání musí být opatřeno vlastnoručním podpisem. Pokud je podání učiněno v elektronické podobě, může vlastnoruční podpis nahradit toliko uznávaný elektronický podpis podle § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, popř. okolnost, že je podání činěno prostřednictvím datové schránky (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Nápravu shora uvedeného nedostatku podání lze učinit některým z následujících způsobů:

 

1) zasláním podání znovu v písemné podobě s uvedením jména, příjmení a bydliště a s vlastnoručním podpisem,

 

2) zasláním podání znovu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem,

 

3) zasláním podání znovu prostřednictvím datové schránky.

 

Jestliže zaslané podání bude doplněno některým z výše uvedených způsobů, bude o vyřízení podání vyrozuměn.

Sdělení pro podatele: E-mailové adresy zaměstnanců Nejvyššího státního zastupitelství nejsou určeny pro příjem podání určených Nejvyššímu státnímu zastupitelství, takovou adresou je elektronická adresa podatelny: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním zastupitelství)

Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství. Podání, jež je takovou stížností, se posuzuje podle obsahu; lze je učinit též prostředky elektronické pošty (§ 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení. K vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž stížnost směřuje; je též příslušný k vyřízení stížnosti směřující proti zaměstnanci státního zastupitelství, v jehož čele stojí. K vyřízení stížnosti směřující proti nejvyššímu státnímu zástupci je příslušný ministr spravedlnosti.

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona (§ 466 tr. ř., § 59 odst. 1 a 2 tr. ř., § 31 a § 32 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb.)

Podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci je podání, kterým podatel žádá o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, proti němuž může ministr spravedlnosti podle trestního řádu podat stížnost pro porušení zákona a nápravu případné nezákonnosti rozhodnutí nelze zajistit podle jiných ustanovení trestního řádu. Je jím i podání, jímž podatel poukazuje na nezákonnost postupu řízení, na jehož podkladě bylo takové rozhodnutí učiněno. Podnět se může týkat i nezákonnosti postupu řízení, na jehož podkladě bylo takové rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb.).

Z podnětu musí být patrno, kdo jej podává, označení rozhodnutí soudu nebo orgánu přípravného řízení trestního, jehož nezákonnost je namítána, a v čem je spatřováno porušení zákona. Nemá-li podání některou z těchto náležitostí a není-li ani po upozornění doplněno, může je státní zastupitelství příslušné k jeho vyřízení odložit, o čemž podatele vyrozumí.

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona je podáním, jež se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit též v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 59 odst. 1 a 2 tr. ř.).

Státní zastupitelství prošetřuje podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, které mu jsou adresovány nebo které mu postoupí ministr spravedlnosti. K prošetření je příslušné státní zastupitelství bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které bylo v původním řízení ve věci činné v posledním stupni.

Trestní oznámení (§ 59 odst. 1 - 4, § 158 odst. 2 tr. ř.)

Trestní oznámení je podáním, jež se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit též v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 59 odst. 1 a 2 tr. ř.).

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u příslušného orgánu činného v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým podáním dostala jeden stejnopis, jestliže je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění.

  

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace představuje podání fyzické nebo právnické osoby, která žádá o informaci z výkonu působnosti Nejvyššího státního zastupitelství.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu státnímu zastupitelství a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.

  

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petice

I na Nejvyšší státní zastupitelství má každý právo sám nebo společně s jinými se obracet se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do jeho působnosti.

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

  

Opravné prostředky

Stížnost proti usnesení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vydaného v I. stupni v trestní věci se podává u Nejvyššího státního zastupitelství, a to do 3 dnů od oznámení usnesení (§ 143 odst. 1 tr. ř.). Oznámením se zde rozumí zpravidla doručení opisu usnesení. Stížnost lze podat též v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (§ 59 odst. 1 tr. ř.). Zákon nepožaduje žádné obsahové nebo formální náležitosti stížnosti, přičemž se každé podání posuzuje podle svého obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno. Stížnost nemusí být ani odůvodněna. Musí však z ní být zřejmé minimálně to, kdo ji podává a proti kterému rozhodnutí směřuje. Stížnost lze opřít o nové skutečnosti a důkazy.

Proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem nejvyššímu státnímu zástupci, který o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:

a) žadateli nebyla poskytnuta zveřejněná informace, přestože na jejím přímém poskytnutí trval,

b) po uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) informace byla poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů na poskytnutí informace, která mu byla sdělena.

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Nejvyššího státního zastupitelství záznam.

 

Stížnost se podává u Nejvyššího státního zastupitelství, a to

a) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny a) a d), do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení, jež je důvodem stížnosti,

b) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny b) a c), do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

 

Nejvyšší státní zastupitelství může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení nejvyššímu státnímu zástupci, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Při postupu podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud jde – kromě jiného – o odvolací řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování, platí – není-li stanoveno jinak – ustanovení správního řádu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (§ 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb.). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).

 

 
© 2012 by Háka Software