Evropská justiční síť PDF Tisk Email

 

Evropská justiční síť byla zřízena Společnou akcí o vytvoření Evropské justiční sítě z 29. června 1998 [1]. Tato Společná akce byla nahrazena rozhodnutím Rady o Evropské soudní síti z 24. 12. 2008. [2]

 

Jejím cílem je především napomoci zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie, a to zejména v oblasti boje proti závažné trestné činnosti (organizovaný zločin, korupce, nelegální obchod s drogami nebo terorismus), a to formou podpory neformálních přímých kontaktů mezi justičními orgány a orgány odpovědnými za justiční spolupráci a stíhání závažné trestné činnosti v rámci členských států Evropské unie.

 

Každý členský stát nominoval do této sítě své kontaktní osoby. Počet těchto kontaktních osob je závislý plně na rozhodnutí každého státu. Např. Rakousko má takových osob 6, Nizozemí 17, Francie 44, Itálie 58, Německo 18 a Velká Británie 22. Česká republika je zastoupena 11 kontaktními osobami.

 

Požadavkem, který je kladen na kontaktní osoby je, že musí mít stálý přístup k následujícím k těmto typům informací:

1) úplné údaje o kontaktních osobách v každém členském státě Evropské unie, včetně jejich pracovního zařazení v jejich státech;

2) zjednodušený seznam justičních orgánů a adresář místních orgánů v každém členském státě;

3) stručné právní a praktické informace týkající se justičních a procesních systémů v členských státech;

4) znění příslušných právních nástrojů a v případě platných úmluv znění prohlášení a výhrad k nim učiněným.

 

Některé nově připravované právní předpisy Evropské unie, které jednoznačně preferují přímý právní styk mezi soudci a státními zástupci, již přímo odkazují na využívání Evropské justiční sítě za účelem zjištění, kterému justičnímu orgánu provádějícího státu má být žádost či rozhodnutí zaslány. Bude tedy povinností orgánů činných v trestním řízení, aby prostřednictvím kontaktních osob svého státu si tyto údaje vyhledaly. [3]

 

Evropská justiční síť zejména:

a) usnadňuje vhodné propojení mezi kontaktními místy v různých členských státech Unie tak, aby mohla plnit své funkce – tuto funkci plní především sekretariát Evropské justiční sítě, který byl od 1. 7. 2003 sjednocen se sekretariátem Eurojustu a nyní sídlí v Haagu;

b) organizuje jednou za půl roku setkání kontaktních osob, která se vždy konají v zemi, která předsedá Evropské unii (od prosince 2000 jsou pravidelně na tato setkání zváni také zástupci kandidátských zemí);

c) nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím internetových stránek, ke kterým mají členové této sítě přístup.

 

Důležitou funkcí kontaktních míst této sítě je poskytovat nezbytné právní a praktické informace místním justičním orgánům v jejich vlastní zemi a kontaktním osobám v ostatních státech tak, aby jim umožnily efektivně připravovat žádosti o justiční spolupráci ve věcech trestních.

 

Předsednictví ČR v Evropské justiční síti v prvním pololetí 2009

 

V rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie Česká republika předsedala rovněž Evropské justiční síti. Ve dnech 24. - 26. června 2009 Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím zorganizovalo konferenci a 32. plenární zasedání této sítě v Praze, kterého se účastnily kromě zástupců všech členských států EU také zástupci z kandidátských zemích a zástupci Eurojustu a Generálního sekretariátu Rady EU. Konference byla zaměřena na identifikace problémů a jejich možné řešení v oblasti přeshraničního sledování osob, sledování zásilek a mezinárodní spolupráce při odposlechu telekomunikačního provozu. V rámci plenárního zasedání byla schválena Pravidla pro strukturu Evropské justiční sítě a Pravidla pro regionální setkání kontaktních bodů této sítě.

 

Konference a 32. plenární zasedání Evropské justiční sítě v Praze ve dnech 24. - 26. června 2009

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím a Justiční akademií ČR zorganizovalo první regionální setkání kontaktních bodů Evropské justiční sítě. Setkání proběhlo v Kroměříži ve dnech 17. – 19. října 2010. Účastnily se ho kontaktní osoby ze Slovenska, Rakouska, Německa a České republiky. Setkání bylo zaměřeno zejména na problematiku mezinárodní spolupráce při uznávání uložených finančních sankcí a na zefektivnění spolupráce či zajišťování výnosů z trestné činnosti.

 

 

Kontaktními osobami Evropské justiční sítě za Českou republiku jsou zástupci mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti a tito státní zástupci mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství:

 

JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.

Mgr. Danuta Koné-Król

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D.

JUDr. Jan Pelikán[1] Společná akce ze dne 29. června 1998, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření Evropské justiční sítě (98/428/SVV) - Úř. věst.č. L 191, 7. 7. 1998, s. 4.

[2] 10 Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti (Úř. věst.: L 348, ze dne 24. 12. 2008, s. 130).

[3] Např.: čl. 4 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196 ze dne 2.8.2003 , s. 45).

 

 
© 2012 by Háka Software