Státní zastupitelství č. 1/2016 PDF Tisk Email

Dvouměsíčník Státní zastupitelství vstupuje do roku 2016 v nové grafické podobě, s odlišným členěním a rozsahem. Podstatně se snížila prodejní cena, aby se časopis snáze dostal k širšímu okruhu čtenářů.

 

 

Ze stěžejních textů vybíráme stať ústavního soudce Jana Musila jménem Ústavněprávní pozice státního zastupitelství. Autor se domnívá, že je třeba diskutovat o ústavní změně postavení veřejné žaloby směrem k posílení její nezávislosti. Řešením je zařazení státního zastupitelství do moci soudní.

 

Vladimír Kratochvíl v článku Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze quasispolupachtelství sui generis), anebo beztrestnost? rozebírá judikaturu soudů v případě vraždy spáchané nezletilým za ingerence druhé osoby – mladistvého (NS, sp.zn. 8Tdo 715/2015). Zabývá se problematikou skutečné a zdánlivé trestné součinnosti a mezemi nepřímého pachatelství. Upozorňuje na mezeru v trestním zákoně, který nesankcionuje pomoc ze strany trestně odpovědné osoby v situaci, kdy hlavním pachatelem je osoba trestně neodpovědná, páchající toliko čin jinak trestný.

 

 

Ivo Kouřil se ve svém článku na podkladě dvou vybraných judikátů vymezuje kritické momenty při aplikaci okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby ve vztahu k formám zavinění. V tomto ohledu existuje zásadní rozdíl mezi dokonaným trestným činem na straně jedné a pokusem trestného činu na straně druhé.

 

Jana Kursová analyzuje vývoj a posuny v judikatuře Ústavního soudu v otázce nutnosti odůvodnění příkazu k domovní prohlídce jakožto neodkladného nebo neopakovatelného úkonu. Dokládá, že v novější judikatuře Ústavní soud již není tolik formalistický, jako v některých starších nálezech.

 

Aktuální vydání přináší rovněž výsledky dotazníkového průzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, v němž se soudci, státní zástupci a vedoucí středisek Probační a mediační služby vyjadřovali ke vzájemné spolupráci. Rozhovor časopisu poskytla prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. Rubrika Informace tentokrát přináší zprávu o oslavách dvacátého výročí založení Unie státních zástupců.

 

Newsletter připravil Ondřej Šťastný

 

 Newsletter nr. 1 - Summary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software